ඉක්මනින් මරණයට පත් විය හැකි රෝගයක ලක්ෂණ. නොසලකා හරින්න එපා

මෙම රෝග ලක්ෂණ බොහෝ දෙනෙකුට තිබෙන බව පැවසෙනවා.ඒත් මෙතරම් භයානක බව නොසිතන්නට ඇති. ඔබ මෙි රෝග ලක්ෂණය නොසලකා හැරියොත් බොහෝ විට ඔබ මරණයට පවා පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇයි. හේතුව මොකක්ද කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම පහළින් බලන්න. අනෙක් අයටත් බලන්න කරන්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *