මිහිදු ආරියරත්න මා නොවන මා ඇවිත් කීව සුපිරිම සිංදු ටික මෙන්න

මිහිදු ආරියරත්න කියන්නේ සුපිරිම ගායකයෙක්. ඒක හැමෝම දන්න දෙයක්. ඒක තවත් වතාවක් තහවුරු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සිංදු ටික ඇහුවම. සිංදු ටිකේ අයිතිය දෙරණ මා නොවන මා වැඩසටහන සතුයි.

https://www.youtube.com/watch?v=3tNEoImDkEw&t=23s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *